Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van:

After All Vakopleidingen Bloemschikken v.o.f., ingeschreven onder nummer 34222503 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant, hierna te noemen: de gebruiker.

 

1. Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

De gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
De opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.
De website: de website www.onlineBloemschikken.nl.
De overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening na aanmelding door de opdrachtgever.
Het lidmaatschap: het lidmaatchap dat wordt aangeboden door de gebruiker tot het kunnen en mogen volgen van door de gebruiker aangeboden videolessen op de website.
De aanmelding: de aanmelding voor een lidmaatschap, welk door de gebruiker op de website wordt aangeboden.
De periode: de periode die is gekoppeld aan het lidmaatschap, waarvoor de opdrachtgever toegang krijgt tot dit lidmaatschap en waarvoor de opdrachtgever cursusgeld betaalt.
Het cursusgeld: de door de opdrachtgever te betalen periodieke vergoeding voor het door hem gekozen lidmaatschap, welke steeds is aangegeven op het aanmeldformulier dat betrekking heeft op de aanmelding.

 

2. Algemene bepalingen

2.1.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door de gebruiker en de opdrachtgever.

2.4.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De gebruiker en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

3. De aanmelding bij een lidmaatschap

3.1.

De aanmelding vindt steeds plaats door het invullen door de opdrachtgever van het daartoe bestemde aanmeldformulier op de website, waarbij de opdrachtgever het lidmaatschap kiest, of door een door opdrachtgever ondertekende overeenkomst, welke is gebaseerd op een voor opdrachtgever op maat gemaakte offerte.

3.2.

Bij aanmelding voor een lidmaatschap verplicht de opdrachtgever zich tot het betalen van het cursusgeld.

3.3.

Het lidmaatschap dat de gebruiker aanbiedt en waarvoor de opdrachtgever zich heeft aangemeld is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar.

3.4.

Indien andere peronen dan de opdrachtgever gebruikmaken van het lidmaatschap zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, worden zij geacht opdrachtgever te zijn zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden en zijn zij gehouden het cursusgeld daartoe te betalen.

3.5.

In het geval de opdrachtgever een niet natuurlijk persoon is wordt het lidmaatschap waarvoor de opdrachtgever zich heeft aangemeld toegewezen aan de eerste natuurlijke persoon die gebruikmaakt van het betreffende lidmaatschap.

3.6.

Voor scholen, onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen door de gebruiker op maat gemaakte offertes worden aangeboden, welke kunnen leiden tot een overeenkomst waarbij meerdere natuurlijke personen gebruik kunnen maken van het lidmaatschap. Dit tegen een door de opdrachtgever en de gebruiker vooraf afgesproken vergoeding en voor een vooraf afgesproken periode.

 

4. Aangaan van de overeenkomst

4.1.

De overeenkomst wordt aangegaan direct na het door de opdrachtgever invullen en versturen van het betreffende aanmeldformulier voor het lidmaatschap.

4.2.

Direct na het door de opdrachtgever invullen en versturen van het betreffende aanmeldformulier voor het lidmaatschap ontstaat een betalingsverplichting voor de opdrachtgever, waarmee de opdrachtgever gehouden is het cursusgeld te betalen aan de gebruiker.

 

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1.

De opdrachtgever kan op elk moment zijn lidmaatschap wijzigen. Wijzigt de opdrachtgever zijn lidmaatschap, dan wordt het cursusgeld van het nieuwe lidmaatschap in rekening gebracht bij het ingaan van de nieuwe periode.

5.2.

Indien de opdrachtgever meer dan eenmaal per maand zijn lidmaatschap wijzigt dan wordt van de in die maand gekozen lidmaatschappen het duurste lidmaatschap in rekening gebracht bij het ingaan van de nieuwe periode. De opdrachtgever kan in een volgende maand dan weer kiezen voor een ander lidmaatschap.

 

6. BTW

6.1.

De gebruiker is bevoegd het lidmaatschap vrij van BTW aan te bieden. Het cursusgeld is derhalve niet belast met BTW.

6.2.

De op de website aangeboden webboekjes zijn belast met het lage tarief BTW, hetgeen reeds in de verkoopprijs is opgenomen.

 

7. Betaling

7.1.

Betaling door de opdrachtgever van de eerste periode van het lidmaatschap vindt plaats door gebruik te maken van een door de gebruiker aangeboden online betaalmethode. Betaling van de daaropvolgende perioden vindt plaats door middel van Sepa Euroincasso, welke periodiek door de gebruiker wordt uitgevoerd. De gebruiker incasseert daartoe het cursusgeld van de IBAN-rekening die door de opdrachtgever is ingevuld bij de aanmelding.

7.2.

Wijziging IBAN-rekening: De opdrachtgever is bevoegd het IBAN-rekening waarvan de gebruiker het cursusgeld incasseert kosteloos aan te passen. Wijzigt de opdrachtgever meer dan eenmal per maand deze IBAN-rekening, dan kan de gebruiker hiervoor administratiekosten in rekening brengen.

7.3.

Betaling van de op de website aangeboden webboekjes vindt steeds vooraf plaats, door gebruik te maken van een door de gebruiker aangeboden online betaalmethode.

7.4.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.5.

De gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.6.

De gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

7.7.

De gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

8. Opzegtermijn en beëindiging van het lidmaatschap

8.1.

De opdrachtgever kan zijn lidmaatschap beëindigen door gebruik te maken van de daartoe geëigende methode in het persoonlijk dashboard van de opdrachtgever. Hiervoor wordt door de website een e-mailbericht verstuurd naar de gebruiker. De datum en het tijdstip van dit e-mailberischt geldt als moment van opzegging. De opzegging wordt aan de opdrachtgever bevestigd door de gebruiker door middel van een e-mailbericht.

8.2.

Voor het lidmaatschap door de opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

8.3.

De gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst de gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

8.4.

Voorts is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.5.

Indien de overeenkomst door de gebruiker wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.6.

De gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1.

Alle door de gebruiker op de website geleverde en getoonde zaken, waaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van de gebruiker.

9.2.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1.

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die de gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2.

Alle door de gebruiker op de website getoonde stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, foto's, video's, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om op de website te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.3.

De gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

11. Incassokosten

11.1.

In het geval de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

11.2.

Indien de gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

11.4.

De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

12. Geheimhouding

12.1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

13. Vrijwaringen

13.1.

De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.2.

Indien de opdrachtgever aan de gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

14. Overmacht

14.1.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de gebruiker worden daaronder begrepen.

14.3.

De gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

14.4.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5.

Voor zoveel de gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

15. Klachtenprocedure

15.1.

After All Vakopleidingen Bloemschikken wenst dat u tevreden bent over haar service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dingen kunnen echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u.

15.2.

Bij After All Vakopleidingen Bloemschikken proberen we te leren van onze fouten door te luisteren naar uw opmerkingen en/of klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om uw onvrede weg te nemen. Indien dit niet afdoende zou zijn dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

15.3.

Hoe dient u de klacht in en aan welke eisen moet een klacht voldoen:

a) Mondeling

Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld is het niet snel genoeg terugbellen. Is uw klacht niet zo eenvoudig dan kunt u het beter op papier zetten.

b) Schriftelijk

Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval bevatten: uw naam en adres, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht. Tot slot moet u de schriftelijke klacht ondertekenen. Zodra wij de schriftelijke klacht van u hebben ontvangen krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

15.4.

Wat gebeurt er met uw klacht:

De klacht wordt bij de directie van After All Vakopleidingen Bloemschikken in behandeling gegeven. Een directielid zal dan met u een afspraak maken om de klacht te bespreken, waarvan een schriftelijk verslag gemaakt zal worden. Hierna krijgt u een mondelinge uitleg én brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies. Een en ander zal, indien mogelijk, binnen een termijn van vier weken afgehandeld worden.

15.5.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw klacht is afgewikkeld, dan kunt u zich wenden tot:

Het Mediators Collectief

0900 – 633 42 86 (10 ct per min.) of

E-mail: info@mediatorscollectief.nl

Internet: www.mediatorscollectief.nl

 

16. Geschillen

16.1.

De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

17. Toepasselijk recht

17.1.

Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

18.1.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

18.2.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

~~~